Tủ sách pháp luật điện tử

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

TỦ SÁCH PHÁP LUẬT ĐIỆN TỬ 

 Stt Số văn bản

Loại văn bản   

Cơ quan ban hành                  

                                      Nội dung văn bản  Ngày ký   
 01  64/2013/QH13  HIẾN PHÁP    Quốc hội Hiến pháp 2013  28/11/2013    Tải về
 02 43/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH  CHÍNH PHỦ

 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 

15/05/2014 Tải về
 03

30/2019/NĐ-CP


 NGHỊ ĐỊNH  CHÍNH PHỦ  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở  28/03/2019  Tải về
04 45/2013/QH13 LUẬT QUỐCHỘI

LUẬT ĐẤT ĐAI

29/11/2013 Tải về
05 99/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở

20/10/2015 Tải về
06 THÔNG TƯ THANH TRA CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

31/10/2013 Tải về
07 THÔNG TƯ THANH TRA CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN

31/10/2014 Tải về
08 QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

11/02/2014 Tải về
09

THÔNG TƯ

THANH TRA CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

31/10/2014 Tải về
10 NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO

10/04/2019 Tải về
11 NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

26/06/2014 Tải về
12 NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI

03/10/2012 Tải về
13 02/2011/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT KHIẾU NẠI

11/11/2011 Tải về
14 42/2013/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

25/11/2013 Tải về
15 52/2010/QH12

LUẬT

QUỐC HỘI

LUẬT NUÔI CON NUÔI

17/06/2010  Tải về
16 60/2014/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT HỘ TỊCH

20/11/2014 Tải về
17

NGHỊ ĐỊNH

CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

15/11/2015 Tải về
18

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH, PHÍ XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM, PHÍ XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM, LỆ PHÍ QUỐC TỊCH

14/11/2016 Tải về
19 15/2012/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

20/6/2012 Tải về
20 36/2018/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

20/11/2018 Tải về
21 NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

01/07/2019 Tải về
22 NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

19/07/2013 Tải về
23 NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

30/12/2019 Tải về
24 91/ 2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

BỘ LUẬT DÂN SỰ

24/11/2015 Tải về
25

HIẾN PHÁP

 

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

28/11/2013 Tải về
26 84/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

25/06/2015 Tải về
27 80/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

22/06/2015 Tải về
28 58/2014/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

20/11/2014 Tải về
29 55/2014/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

23/06/2014 Tải về
30 85/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

25/06/2015 Tải về
31 18/2012/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT BIỂN VIỆT NAM

21/06/2012 Tải về
32 53/2014/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT CÔNG CHỨNG

20/06/2014 Tải về
33 12/2012/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT CÔNG ĐOÀN

20/06/2012 Tải về
34 45/2013/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT ĐẤT ĐAI

29/11/2013 Tải về
35 13/2012/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

20/06/2012 Tải về
36 56/2020/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

10/06/2020 Tải về
37 65/2006/QH11 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT LUẬT SƯ

29/06/2006 Tải về
38 20/2012/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ

20/11/2012 Tải về
39 51/2010/QH12 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

17/06/2010 Tải về
40 97/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

25/11/2015 Tải về
41 14/2012/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

20/06/2012 Tải về
42 23/2000/QH10 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 23/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

09/12/2000 Tải về
43 66/2011/QH12 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

29/03/2011 Tải về
44 41/2019/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

  Tải về
45 89/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI LUẬT THỐNG KÊ 28/12/2015 Tải về
46 77/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

19/06/2015 Tải về
47 93/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

25/11/2015 Tải về
48 96/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

25/11/2015 Tải về
49 THÔNG TƯ THANH TRA CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN

31/10/2014 Tải về
50 THÔNG TƯ THANH TRA CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO,ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

31/10/2014 Tải về
51 35/2013/QH13

LUẬT

QUỐC HỘI

LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

20/06/2013 Tải về
52 91/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

BỘ LUẬT DÂN SỰ

24/11/2015 Tải về
53 45/2019/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

20/11/2019 Tải về
54 24/2018/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT AN NINH MẠNG

12/06/2018 Tải về
55 86/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

19/11/2015 Tải về
56 55/2010/QH12 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

17/06/2010 Tải về
57 103/2016/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT BÁO CHÍ

05/04/2016 Tải về
58 46/2014/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

13/06/2014 Tải về
59 29/2018/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

15/11/2018 Tải về
60 59/2010/QH12 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

17/11/2010 Tải về
61 73/2006/QH11 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

29/06/2006 Tải về
62 59/2014/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

20/11/2014 Tải về
63 37/2018/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

20/11/2018 Tải về
64 81/2006/QH11 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT CƯ TRÚ

29/11/2006 Tải về
65 48/2019/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

22/11/2019 Tải về
66 30/2018/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT ĐẶC XÁ

19/11/2018 Tải về
67 01/2016/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

17/11/2016 Tải về
68 99/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

26/11/2015 Tải về
69 30/2013/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

19/06/2013 Tải về
70 11/2008/QH12 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ

03/06/2008 Tải về
71 52/2014/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

19/06/2014 Tải về
72 49/2019/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

22/11/2019 Tải về
73

NGHỊ ĐỊNH

CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

15/11/2015  Tải về 
74 11/2017/QH14

LUẬT

QUỐC HỘI

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

20/06/2017 Tải về
75 50/2014/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT XÂY DỰNG

18/06/2014 Tải về
76 54/2010/QH12 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

17/06/2010 Tải về
77 51/2019/QH14 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

25/11/2019 Tải về
78 23/2012/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT HỢP TÁC XÃ

20/11/2012 Tải về
79 24/2012/QH13 LUẬT QUỐC HỘI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC 20/11/2012 Tải về
80 01/2016/QH14 LUẬT QUỐC HỘI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 17/11/2016 Tải về
81 48/2019/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ 22/11/2019 Tải về
82 30/2018/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT ĐẶC XÁ 19/11/2018 Tải về
83 36/2013/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ

20/6/2013 Tải về
84 37/2018/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

20/11/2018 Tải về
85 59/2014/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

20/11/2014 Tải về
86 73/2006/QH 11 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

29/6/2006 Tải về
87 85/2015/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

25/6/2015 Tải về
88 59/2010/QH12 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

17/11/2010 Tải về
89 29/2018/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

15/11/2018 Tải về
90 46/2014/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

13/6/2014 Tải về
91 103/2016/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT BÁO CHÍ

05/4/2016 Tải về
92 86/2015/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

19/11/2015 Tải về
93 55/2010/QH12 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

17/6/2010 Tải về
94 24/2018/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT AN NINH MẠNG

12/6/2018 Tải về
95 45/2019/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

20/11/2019 Tải về
96 12/2017/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13

20/6/2017 Tải về
97 02/2016/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH UBND TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CỤ THỂ CHO HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH 01/02/2016 Tải về
98 100/2015/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

BỘ LUẬT HÌNH SỰ

27/11/2015 Tải về
99

48/2010/QH12  

LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

17/6/2010 Tải về
100 44/2013/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

26/11/2013 Tải về
101

94/2015/QH13

LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

25/11/2015 Tải về
102

39/2013/QH13

LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

16/11/2013 Tải về
103 56/2010/QH12 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT THANH TRA

15/11/2010 Tải về
104

53/2005/QH11

LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT THANH NIÊN 29/11/2005 Tải về
105 24/2008/QH12 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

13/11/2008 Tải về
106 56/2014/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

24/6/2014 Tải về
107 50/2019/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

25/11/2019 Tải về
108 22/2018/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT QUỐC PHÒNG 08/6/2018 Tải về
109 33/2013/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

19/6/2013 Tải về
110

09/2012/QH13

LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

18/6/2012 Tải về
111 44/2019/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

14/6/2019 Tải về
112

64/2006/QH11

LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)

29/6/2006 Tải về
113 66/2011/QH12 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

29/3/2011 Tải về
114 28/2013/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ

12/6/2013 Tải về
115 03/2007/QH12 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

21/11/2007 Tải về
116 02/2007/QH12 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

21/11/2007 Tải về
117 40/2013/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

22/11/2013 Tải về
118 51/2019/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

25/11/2019 Tải về
119 78/2015/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

19/6/2015 Tải về
120 66/2014/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

25/11/2014 Tải về
121

65/2014/QH13

LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT NHÀ Ở 25/11/2014 Tải về
122 88/2015/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT KẾ TOÁN 20/11/2015 Tải về
123 23/2012/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT HỢP TÁC XÃ 20/11/2012 Tải về
124 52/2014/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 16/6/2014 Tải về
125 23/2008/QH12 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 13/11/2008 Tải về
126 04/2017/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

12/6/2017 Tải về
127 99/2015/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

26/11/2015 Tải về
128 30/2013/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

19/6/2013 Tải về
129 43/2019/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT GIÁO DỤC 14/6/2019 Tải về
130 123/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

15/11/2015 Tải về
131 30/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

05/3/2020 Tải về
132 49/2019/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

22/11/2019 Tải về
133 50/2014/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT XÂY DỰNG  18/6/2014 Tải về
134 54/2010/QH12 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

17/6/2010 Tải về
135 102/2016/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT TRẺ EM 05/4/2016 Tải về
136 10/2017/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

20/6/2017 Tải về
137 04/2020/TT-BTP THÔNG TƯ BỘ TƯ PHÁP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỘ TỊCH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2015/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

28/5/2020 Tải về
138 101/2015/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI  BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 27/11/2015 Tải về
139 99/2015/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

26/11/2015 Tải về
140 76/2015/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

19/6/2015 Tải về
141 02/2016/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

18/11/2016 Tải về
142 104/2016/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

06/4/2016 Tải về
143 08/2017/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT THỦY LỢI 19/6/2017 Tải về
144 60/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

29/5/2020 Tải về
145 59/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

23/7/2012 Tải về
146 58/2020/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

16/6/2020 Tải về
147 51/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2014/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ AN TOÀN ĐIỆN

21/4/2020 Tải về
148 49/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

17/4/2020 Tải về
149 43/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC

08/4/2020 Tải về
150 47/2014/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

16/6/2014 Tải về
151 43/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

15/5/2014 Tải về
152 41/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

08/4/2020 Tải về
153 35/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CẠNH TRANH

24/3/2020 Tải về
154 40/2013/QH13 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

22/11/2013 Tải về
155 33/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 17/3/2020  Tải về 
156 32/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

05/3/2020 Tải về
157 31/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

18/4/2014 Tải về
158 28/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

10/4/2012 Tải về
159 28/2009/QH12 LUẬT  QUỐC HỘI 

LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP

17/6/2009 Tải về
160 26/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

28/02/2020 Tải về
161 24/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

24/02/2020 Tải về
162 24/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI

05/3/2019 Tải về
163 23/CT-TTg CHỈ THỊ THỦ TƯỚNG

CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

05/9/2019 Tải về
164 23/2018/QH14 LUẬT  QUỐC HỘI  LUẬT CẠNH TRANH 12/6/2018 Tải về
165 23/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2013/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

13/3/2017 Tải về
166 22/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

25/02/2019 Tải về
167 22/2014/CT-UBND CHỈ THỊ UBND TP. HỒ CHÍ MINH

CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

03/9/2014 Tải về
168 19/CT-TTg CHỈ THỊ  THỦ TƯỚNG

CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

24/4/2020 Tải về
169 19/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

12/02/2020 Tải về
170 19/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG

19/02/2019 Tải về
171 16/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

03/02/2020 Tải về
172 13/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

25/02/2014 Tải về
173 08/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

08/01/2020 Tải về
174 11-CT/TU CHỈ THỊ

THÀNH ỦY

TP. HỒ CHÍ MINH
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thịvề tăng cường công tác quản lý trật tự đô thịtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 10/3/2017 Tải về
175 06/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 17 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

03/01/2020 Tải về
176 01/2020/TT-BTP THÔNG TƯ BỘ TƯ PHÁP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

03/3/2020 Tải về
177 3747/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH UBND TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TU NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

01/8/2014 Tải về
178 176/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

14/11/2013 Tải về
179 163/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

21/12/2016 Tải về
180 162/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

30/12/2017 Tải về
181 153/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ BẮT ĐẦU HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021 CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 20 NĂM ĐẾN 29 NĂM 6 THÁNG

07/11/2018 Tải về
182 146/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

17/10/2018 Tải về
183 137/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ

08/10/2018 Tải về
184 137/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

31/12/2015 Tải về
185 134/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

29/12/2015 Tải về
186 126/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

31/12/2014 Tải về
187 123/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ

14/10/2013 Tải về
188 122/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”

17/9/2018 Tải về
189 120/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

06/11/2017 Tải về
190 115/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

11/11/2015 Tải về
191 99/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

30/12/2019 Tải về
192 97/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2018/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

23/12/2019 Tải về
193 97/2015/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

25/11/2015 Tải về
194

91/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

19/11/2019 Tải về
195 91/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

31/7/2017 Tải về
196 85/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

29/7/2013 Tải về
197 71/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỜI HẠN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN CHÍNH VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG THI HÀNH ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 01/7/2016 Tải về
198 81/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

19/7/2013 Tải về
199 78/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH NIÊN

03/7/2017 Tải về
200 75/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 01/7/2020  Tải về 
201 72/2006/QH 11 LUẬT QUỐC HỘI

LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

29/11/2006 Tải về
202 70/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

23/8/2019 Tải về
203 69/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2016/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẦU, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG, CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

24/6/2020 Tải về
204 65/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐƯỜNG SẮT

12/5/2018 Tải về
205 65/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

27/6/2013 Tải về
206 64/2014/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

25/11/2014 Tải về
207 63/2014/QH13 LUẬT QUỐC HỘI

TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

24/11/2014 Tải về
208 62/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

01/6/2020 Tải về
209 61/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

29/5/2020 Tải về
210 24 /2017/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH  UBND TP. HỒ CHÍ MINH Quyết định  ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố,Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố,tổ nhân dân, tổ dân phố 25/4/2017 Tải về
211 75/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỂU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 01/7/2020 Tải về
 212  ND-CP_488081  NGHỊ ĐỊNH   CHÍNH PHỦ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI; TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN; KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN; ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 04/2022

 Tải về

 213 TT-TTCP

THÔNG TƯ

THANH TRA CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

05/2021  Tải về
 214 06/2022/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

07/01/2022  Tải về
 215 08/2022/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

10/01/2022  Tải về
 216 12/2022/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

17/01/2022  Tải về
 217 13/2022/TT-BTC

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2022/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

28/2/2022  Tải về
 218 14/2022/TT-BTC THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 50/2017/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ THÔNG TƯ SỐ 04/2021/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2021/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

 28/2/2022  Tải về
 219  18/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

 CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH

VỀ NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI

 18/2/2022  Tải về
 220  25/2021/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

 22/7/2021  Tải về
 221  71/2020/QH14

LUẬT

 QUỐC HỘI

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)

 16/11/2020  Tải về
             

/


Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2024 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.