Tin tức về Uỷ Ban Nhân Dân

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH THẠNH LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

QUẬN ỦY BÌNH THẠNH
BAN TUYÊN GlÁO

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

DỰ THẢO BẢO CÁO CHÍNH TRỊ
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ
QUẬN BÌNH THẠNH LẦN THỨ XII
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

          CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI

     Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo cùa Đàng bộ; phát huy mọi nguồn lực phát triến kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chinh trị, trật tự an toàn xă hội; xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững vì cuộc sống hạnh phúc cùa Nhân dân ”.

        VỀ KẾT QUẢ THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ2015 - 2020

     Năm năm qua, cùng với Thành phố và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Thạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thử thách đan xen nhau. Song với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị và sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Thạnh đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra, từng bước xây dựng quận Bình Thạnh ngày một phát triển.

     Quận đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quản lý đô thị, môi trường và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đạt nhiều kết quả quan trọng.

 • Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận bình quân hàng năm tăng 11,12%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị các ngành thương mại - dịch vụ, đã phát triển hơn 6.000 doanh nghiệp, vận dộng 1.842 hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp.
 • Tổng thu ngân sách Nhà nước binh quân hàng năm đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tăng 2,5% so dự toán, đứng thứ 3/24 quận huyện về thu ngân sách liên tục 3 năm gần dây. Chi ngân sách đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. trong đó chi sự nghiệp giáo dục, VH-XH chiếm 43,55%.
 • Đã điều chỉnh 09 đồ án quy hoạch phân khu; rà soát, điều chỉnh giảm ranh quy hoạch 07 dự án chậm triển khai hoặc không còn khá năng thực hiện nhằm giải quyết quyền lợi cho người dân. Đầu tư xây dựng 327 công trình hạ tầng kỷ thuật - xã hội; giải quyết 33/39 điểm ngập do mưa. Tỷ lệ giải quyểt hồ sơ hành chính đúng hạn trong lĩnh vực quản lý đô thị đạt trên 95%. Chi tiêu phát triển nhà ở đạt 21m2/người. Hoàn thành Chương trình lắp đặt nhà vệ sinh tự hoại cho các hộ dân sống ven và trên kênh rạch.
 • Hoàn thành và đưa vào sừ dụng 9/15 công trình trường học, tổng sổ trường học trên địa bàn quận có 72 trường công lập, 48 trường ngoài công lập; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân đạt trên 97%.
 • Phong trào “Toàn dàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với các mô hình văn hóa được duy trì và phát triển, Gia đinh văn hóa hàng năm đại trên 90%. TDP - MT văn hóa đạt 85%, Khu phố văn hóa đạt 87%, 10/20 phường được ghi nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt trên 90%.
  • Phong trào thể dục thể thao toàn dân và thể thao trường học có nhiều nét khởi sắc, đạt 3.909 huy chương các loại cấp thành phố và quốc gia (nhiệm kỳ trước là 2.230 huy chương)
  • Đầu tư hơn 170 tỷ đồng để nâng cao chất lượng khám chửa bệnh ở Bệnh viện quận, Trung tâm y tế và các trạm y tế; 20/20 trạm y tế có 02 bác sĩ; 01 bệnh viện, 4 phòng khám, 12 trạm y tế có triển khai khám bảo hiểm y tế; 10/20 trạm y tế phường có phòng khám bác sĩ gia đinh. Vận động 100% nhà thuốc tham gia bán thuốc bình ổn và kết nối công nghệ thông tin.
  • Quận hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo có thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống; chăm lo 2.913 diện chính sách có công, 10 Mẹ VNAH với hơn 273 tỷ đồng; xây dựng 07 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 19 căn nhà diện chính sách có công với hơn 5 tỳ đồng. Vận động Quỷ Đền ơn đáp nghĩa hơn 3,6 tỷ đồng.
  • Giới thiệu và giải quyết việc làm bình quân hàng năm hơn 16.000 lao dộng; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 86,7%, kéo giảm tỳ lệ thất nghiệp là 3,58%. Tỷ lệ Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92%.
  • Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm ở cả 2 cấp. Tỷ lệ điều tra, khám phá án trung bình đạt 75,11%, án đặc biệt nghiêm trọng khám phá 100%; đã triệt phá thành công 03 chuyên án sản xuất ma túy tổng hợp 516E, 519E, 6I9E. Củng cố và xây dựng 3.162/4.690 nhóm hộ tự quản. 3(59/611 nhà cho thuê tự quản về an-ninh trật tự; vận động 85/89 khu phố láp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự; tỷ lệ phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm bình quân hàng nảm dạt 75%; khu phố, TDP an toàn không có tội phạm ẩn náu đạt 81.15%. Hạn chế đến múc thấp nhất tinh trạng ùn tác và tai nạn giao thòng.dựng.3.162/4.690 nhóm hộ tự quán. 359/611 nhà cho thuê tự quản về an-ninh trật tự; vận động 85/89 khu phố lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự; tỷ lệ phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm bình quân hàng năm đạt 75%; khu phố, TDP an toàn không có tội phạm ẩn nấu đạt 81.15%. Hạn chế đến mức thấp nhất tinh trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.
   - Hiệu lực. hiệu quả quản lý cùa bộ máy chính quyền được chú trọng. Tổ chức 773 cuộc giám sát của hội đồng nhân dân từ quận đến phường về công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Tổ chức 1.071 đợt tiếp xúc cử tri với hơn 7.000 ý kiến kiến nghị được giải quyết.
   - Triển khai ứng dụng phần mềm “Binh Thạnh trực tuyến” trong giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn binh quân hàng năm đạt trên 99%.
   Đảng bộ Quận tập trung lãnh đạo xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ. đảng viên được nâng lên.
   - Việc học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh được đẩy mạnh, trong 04 năm, đã khen thưởng, tuyên dương 08 tập thể, 12 cá nhân cấp Thành phổ; 79 tập thể, 677 cá nhân cấp quận.
   - Hiệu quả xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có sự chuyển biến. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển 20/20 Chi bộ Doanh nghiệp ngoài nhà nước (100% so chi tiêu).Công tác đánh giá. bố trí cán bộ, đảng viên bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất, tỳ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 57%. hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 34%.Công tác đánh giá. bố trí cán bộ, đảng viên bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 57%. hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 34%.
   - Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 1.264/1.100 đảng viên (114% so chi tiêu), trong đó, khối trường học đạt tỷ lệ 30,4% trên tổng số giáo viên, công nhân viên; kết nạp 03 học sinh trung học phổ thông. Hoàn thành vượt chi tiêu tổ trường hoặc tổ phó tổ dân phố là đảng viên đạt 62% (chỉ tiêu Nghi quyết là 60%).
   - Quận ủy đã thành lập 33 đoàn kiểm tra đối với 117 tổ chức đảng và 32 đảng viên và 10 đoàn giám sát đối với 24 tổ chức đảng là 25 đảng viên, cấp ủy cơ sở đang thực hiện kiểm tra 476 tổ chức đảng và 201 đảng viên; giám sát 370 tổ chức đảng và 189 đảng viên; tập trung công tác tự kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng. Đã kỷ luật 01 tổ chức đảng, giảm 64% (Nhiệm kỳ 2010-2015 kỷ luật 03 tổ chức đảng); kỷ luật 97 đảng viên, giảm 36% (Nhiệm kỳ 2010-2015 kỷ luật 151 đảng viên).
   - Tiếp nhận, xử lý 16/16 thông tin phản ánh theo Quy định 1374 về tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến cán bộ, đàng viên có biểu hiện suy thoải và vi phạm pháp luật, có 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện kê khai tài sản theo quy định.
   - Thực hiện hơn 200 mô hình cải cách hành chính trong Đảng.
   - Lãnh đạo Quận và các phòng ban, đơn vị trực thuộc quận đã tiếp hơn 7.000 lượt công dân; đã tổ chức 06 cuộc đối thoại với 1.852 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
  • - 100% doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng đă xây dựng quy chế thực hiện dân chủ, quy chế đối thoại, nội quy lao động, quy chế phối hợp giữa Công đoàn với lãnh đạo doanh nghiệp; trên 87% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao dộng, trên 83% các đơn vị đã ký kết thỏa ước lao động tập thể còn hiệu lực
            Tuy nhiên, quận Binh Thạnh đang trong quá trình phát triển đô thị, diện tích rộng, dân số đông, là đầu mối giao thông quan trọng của Thành phố đi các tỉnh qua Bến xe miền Đông dẫn đến tình hình cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, một số dự án trọng điểm chậm triển khai theo tiến độ; tình hình an ninh chinh trị. trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp ... đã tác động nhất định đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.
   VỀ MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG,
   NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  •         * MỤC TIÊU TỒNG QUÁT
   Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm cùa cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cùa tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy mọi nguồn lực, duy tri tốc độ tăng trưởng, gắn phát triển kinh tế với chỉnh trang đô thị, phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xă hội; xây dựng quận Bình Thạnh phát triến bền vững, phấn đấu sớm trở thành quận trung tâm cùa thành phố.
  • * CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 - 2025
   1 Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận tăng bình quân 10% đến 11%/năm.
   2. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm.
   3. Đến năm 2025 tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 87% trên tổng sổ lao động; trong 5 năm tạo việc làm mới cho 30.000 lao động (bình quân 6.000 lao động/năm). tỷ lệ thất nghiệp dưới 3,7%.
   4. Đến cuối năm 2025, tỳ lệ hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo Thành phố còn dưới 0,5%, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với 2020 là 1,3 lần.
   5. Đến cuối năm 2025 đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 03 tuổi đến 18 tuổi).
   6. Đến cuối năm 2025, tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1.4 con/phụ nữ (tuổi sinh đẻ) (hướng tới 2030: 1,6 con/phụ nữ).
   7. Đến cuối năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người dạt 23 m2/người.
   8. Tíêp tục duy trì 100% tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch: không còn hộ dân sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt gia đình và tưới nước, sản xuất.
   9. Duy trì 100% chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn y tế trên địa bàn quận được thu gom và vận chuyển theo đúng quy định.
   10. Hàng năm, kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự không quá 6,2 vụ/10.000 người; tỳ lệ điều tra khám phá án từ 75% trở lên.
   11. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ cùa các cơ quan hành chính nhà nước ờ từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.
   12. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.
   13. Hàng năm phát triển 220 đảng viên mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 1.100 đảng viên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng.hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, không có cơ sở đảng yếu kém.Hàng năm thành lập 03 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
   14. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tổt trách nhiệm nêu gương theo Quy định sô Ọ8-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
   15. Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng về thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát cùa cấp ủy, ủy ban kiếm tra các cấp.
   16. Đến cuối nhiệm kỳ có 62% tổ dân phổ -mặt trận có đảng viên là tổ trưởng hoặc tổ phó. Tỷ lệ tập hợp phụ nữ hàng năm tăng thêm 2% so với năm trước và đến cuối nhiệm kỳ không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội. Thành lập 100% công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện.
   * CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
   1. Các chương trình trọng điểm
   - Chương trinh chỉnh trang đô thị và phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025
   - Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2025
   - Chương trình nâng cao chẩt lượng gia đình văn hóa giai đoạn 2020 - 2025.
   - Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt và cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp Quận và cơ sở giai đoạn 2020 - 2025.
   2. Các công trình trọng điểm
   - Xây dựng mới, cải tạo mở rộng các trường học (gồm 15 trường học): Trường Mầm non 2B, 11B, 15, 17, 19, 22,250, 26B, 27B; Trường Tiểu học Phường 11, 12, 17, Bình Lợi Trung; trường trung học cơ sở Trương Công Định, trung học cơ sở Cù Chính Lan
  • - Công trình đầu tư hạ tầng, cải tạo, nâng cấp Vỉa hè: thực hiện dự án nối thông hẻm 5 Nơ Trang Lọng và hẻm 8 Hoàng Hoa Thám; mở rộng từ 02 đến 03 tuyến hẻm có đặc điểm cần thiết về giao thông; mở rộng đoạn cuối đường Vạn kiếp nối ra đường Phan Xích Long. Cải tạo nâng cấp từ 05 -07 vỉa hè trên địa bàn quận, dự án cải tạo rạch nhánh cầu Sơn, rạch nhánh kênh Thanh Đa..
   - Đầu tư xây dựng: Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại phường 12; xây dựng khu thương mại Bình Lợi phường 13; xây dựng khu Công viên Phường 12; xây dựng trụ sở Công an quận.
   - Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An); chống sạt lỡ bán đảo Thanh Đa -đoạn 3, Phường 28; dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm và xây dựng nút giao thông Đài liệt sĩ tại phường 25 và Phường 26; dự án cầu đường Bình Triệu (giai đoạn 2), dự án cụm chung cư lô số cư xá Thanh Đa; dự án cải tạo chỉnh trang rạch Xuyên Tâm.
   * NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
   Về phát triển kinh tể, văn hóa, xă hội
   - Giữ vững tốc độ phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng khu vực thương mại - dịch vụ, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, miễn giảm về thuế tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư hoạt động trên địa bàn.
   - Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường gắn với thực hiện Cuộc vận động không xả rác, phong trào “Chống rác thải nhựa”; hoàn thiện trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
  • - Tăng cường giáo dục đạo đức. lối sống, kỷ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh; thực hiện dồn các điểm trường lẻ trên địa bàn quận theo nguyên tắc tạo thuận lợi. bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh.
   - Phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đầu tư cơ sở vật chất phát triển các cụm, khu vui chơi phục vụ nhu cầu giải trí của Nhân dân. Đa dạng hóa và phát triển các loại hình câu lạc bộ đội, nhóm theo nhu cầu. sở thích; tập hợp. thu hút Nhân dân tham gia các hoạt động sáng tác và biểu diễn văn hóa nchệ thuật.
   - Quy hoạch đầu tư các môn thể thao mũi nhọn, thế mạnh của quận; xây dựng thể thao trường học; tăng cường xã hội hóa và phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân.
   - Tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển ngành y tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; nâng cao chất lượng trạm y tể cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia phòng, chống dịch bệnh.
   - Ọuan tâm giải quyết tốt các chính sách xã hội, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tạo điều kiện để mọi người đều có việc làm và thu nhập ổn định. nhất, là hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm cải thiện đời sống cho người có công. Thực hiện có hiệu quà chính sách bảo hiếm y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân.
   - Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tinh hình mới; không để bị động bất ngờ. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm cả 2 câp. -
   - Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xă hội.Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc trong tinh hình mới”; nâng cao chât lượng các hình thức tự quản vê an ninh trật tự tại cơ sở
   - Thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất ùn tăc giao thông và ngăn chặn kịp thời, xử lý kiên quyết tình trạng đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối an ninh trật tự trên địa bàn quận.
   - Sắp xếp. củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố theo hướng dưới phường là tổ dân phổ (hoặc khu phố).
   Về tăng cường công tác xây dựng, chình đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
   - Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng; chú trọng tuyên truyền miệng hướng mạnh về cơ sở, kịp thời chỉ đạo, định hướng dư luận và xử lý các vấn đề bức xúc, phát sinh trên các lĩnh vực của đời sống xă hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quà các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường xây dựng, chinh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
   - Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện đại trà đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tổ dân phố - mặt trận.
   - Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ, công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm
  • -Tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp và rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xử lý đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định.
   - Tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra về những lĩnh vực để phát sinh tham nhùng, quản lý, sử dụng đất công, tài sản công,... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt.
   - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân; phát huy vai trò đoàn viên, hội viên, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các chức sẳc tôn giáo nhằm tạo nên sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của khổi đoàn kết toàn dân tộc.
   - Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, giám sát, phản biện xã hội đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quôc, các đoàn thể chính trị-xã hội với chính quyền, lực lượng vũ trang, các hội quần chúng trong công tác vận động Nhân dân; xây dựng, củng cố lực lượng chính trị nồng cốt, nòng cổt trong phong trào. Đẩy mạnh công tác dân vận cùa các cơ quan nhà nước gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu câu giao dịch hành chính của nhân dân. doanh nghiệp.

Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2020 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.