Tin tức về Uỷ Ban Nhân Dân

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức phường năm 2020

        Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

        Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đối, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

         Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quỵ định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

         Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

         Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyển dụng công chức phường trên địa bàn quận Bình Thạnh như sau:

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1.      Mục đích

                Bổ sung nguồn nhân lực có năng lực, chuyên môn cho các chức danh công chức thuộc ủy ban nhân dân phường còn thiếu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

          2.      Yêu cầu

            -    Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, dân chủ, chất lượng và đúng theo quy định của pháp luật; lựa chọn được những người có năng lực, trình độ.

             -    Số lượng công chức dược tuyển dụng không vượt định biên theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị dịnh số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

          1. Đối tượng, phương thức tuyển dụng

Thực hiện việc tuyển dụng công chức phường thông qua hình thức thi tuyển đối với 05 chức danh sau:

-      Văn phòng - Thống kê;

-      Tư pháp - Hộ tịch;

-      Tài chính - Kế toán;

-      Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường;

-      Văn hóa - Xã hội.

2.      Nhu cầu tuyển dụng đối với các chức danh

Căn cứ số lượng biên chế được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và tình hình số lượng người làm việc tại các ủy ban nhân dân phường, ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh sẽ có thông báo cụ thể về chỉ tiêu tuyển dụng của từng chức danh công chức phường sau khi có Quyết định chính thức của ủy ban nhân dân Thành phố về bố trí chức danh, số lượng cán bộ công chức phường.

3.       Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức phường

a)      Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dược đăng ký dự tuyển công chức phường

-      Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

-      Đủ 18 tuổi trở lên;

-      Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

-      Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

-      Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

-      Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

-      Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b)      Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức phường

-       Không cư trú tại Việt Nam;

-       Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-      Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

-      Những người thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2015 không được đăng ký dự thi chức danh công chức Tài chính - Kế toán cấp xã.

4.     ưu tiên trong tuyến dụng

a)     Những đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức phường:

-    Anh hùng lực lượng vũ.trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

-    Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân dội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt dộng kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hừng Lục lượng vũ trang, con Anh hùng Lao dộng: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

-    Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b)   Trường hợp người dự thi tuyển công chức phường thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5.     Tiêu chuẩn cụ thể đối vói các chức danh công chức phường

Tiêu chuẩn cụ thể từng chức danh thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế Tổ chức tuyến dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của ủy ban nhân dân Thành phố).

(đính kèm phụ lục 1)

III. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Thời gian dự kiến từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2020:

-    Triển khai Kế hoạch tuyển dụng công chức phường đến các ửy ban nhân dân phường và các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận Bình Thạnh.

-    Ban hành Thông báo tuyển dụng công chức phường quy định hình thức và nội dung thi tuyển, địa điểm thi tuyển và lệ phí thi tuyển; tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng chức danh công chức cần tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, thời gian thi tuyển.

-    Thông báo công khai việc tuyển dụng trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố (Báo Tuổi trẻ hoặc báo Sài Gòn Giải phóng hoặc báo Người lao động) 01 số báo, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và niêm yết tại trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân quận và trụ sở làm việc của các ủy ban nhân dân phường (các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng), 

-      Tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển theo thông báo tuyển dụng.

Bưóc 2: Thời gian dự kiến từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2020: Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức phường, các Ban giúp việc theo quy định và tổ chức thi tuyển.

Bước 3: Thời gian dự kiến từ ngày 26 tháng 12 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020: Quyết định công nhận kết quả thi tuyển theo quy định hiện hành; Thông báo kết quả tuyển dụng; Quyết định tuyển dụng; Quyết định xếp lương công chức phường.

*Lưu ý: Thời gian có thể thay đổi khi có quy định cụ thể của Thành phố về bố trí số lượng cán bộ, công chức phường.

 

 

 

 


Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2021 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.