Tin tức về Uỷ Ban Nhân Dân

Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

           Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được quan tâm, sẽ góp phần giúp cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.    

         Căn cứ Nghị quyết số 32-QĐ/QU ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Đảng ủy Phường 25 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026;

         Căn cứ Quyết định số 19-QĐ/QU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Phường 25 về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026;        

  

1

Người dân đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ngày 05/01/1946. (Ảnh tư liệu)

              Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Cuộc bầu cử tới cán bộ và nhân dân trên địa phường 25 quận Bình Thạnh – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phường đã chủ động hướng dẫn các đoàn thể , các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn phường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử như:

              Quan tâm tuyên truyền làm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để qua đó thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào cuộc bầu cử; Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình bầu cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử;…. Chú trọng giới thiệu những điểm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

             Hướng dẫn các đơn vị triển khai tuyên truyền với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể; có thể tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tại nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử có các khẩu hiệu, hỏi đáp phổ thông; tăng cường các bài viết về hoạt động bầu cử trên chuyên trang, chuyên mục pháp luật của báo, đài thông qua tìm hiểu, khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức phù hợp khác.

           Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp, các sở, ngành trên địa bàn phường đã chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và sẽ cùng thực hiện.

22


Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2022 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.