Lĩnh vực việc làm

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

2. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Tờ khai đề nghị hỗ trợ

x

 

Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

 

x

5.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4

Thời gian xử lý: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ:

- Trong 05 ngày, UBND phường xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

UBND phường niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

- Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND quận tổng hợp.

- Trong 03 ngày, UBND quận rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND Thành phố.

- Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Phường. Từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút, buổi chiều từ 13g 00 đến 17giờ 00) và sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút).

5.6

Lệ phí thẩm định: Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

B1

 Nộp hồ sơ

Hộ kinh doanh

Giờ hành chính

Theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ - UBND phường

BM 01

BM 02

BM 03

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ - UBND phường

0,5 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

BM 04

B3

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức LĐ-TB&XH phường

3 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

Hồ sơ trình

B4

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo UBND phường

1 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

Hồ sơ trình

B5

Ban hành văn bản

 

Văn thư – Lưu trữ phường

0,5 ngày làm việc

Công văn và hồ sơ liên quan đã được Lãnh đạo UBND phường ký duyệt

B6

Trả kết quả, lưu hồ sơ,

niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế

thống kê và theo dõi

Bộ phận TN&TKQ - UBND phường

Theo Giấy hẹn

Kết quả

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.


Địa chỉ - Thời gian làm việc

24/30 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 đến thứ 6
7g30 - 11g30
13g00 - 17g00
Thứ 7
7g30 - 11g30

Yêu cầu phản ánh trực tuyến

© 2022 UBND PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH. All Rights Reserved.